Webshopunkban cookie-kat használunk, melyek segítenek abban, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásaink a lehető legjobbak legyenek. A webhely további használatával elfogadja a cookie-szabályzatunkban foglaltakat, melyet az információk menüpontban talál.
Elfogadom
Menü

Lájkolj, #Tag-elj, NYERJ! játékszabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.


1. A Játék szervezője


Az Adventi Keresőjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: MyActionCam Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.; cégjegyzékszám: 01-09-301996; adószám: 26102573-2-43) a továbbiakban: ”Szervező”. 

 

2. Részvételi feltételek


2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a MyActioncam Instagram oldalát követi, és megjelöli a hirdetésben 3 további ismerősét, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – rendelés során megadott adatokkal – személyes adatainak (teljes név, telefonszám, cím, email cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).


2.2. A beküldött Nevezés utólag nem szerkeszthető, módosítható, ez nem befolyásolhatja a játékban való részvételt. Egy Játékos rendelésenként csak egy Nevezés beküldésére jogosult.


2.3. A Játékból ki vannak zárva a MyActionCam Magyarország Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


2.4. A Játékosok a Keresőjáték során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (teljes név, telefonszám, cím, email cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, profil törlése stb.) Szervezőt, semmilyen felelősség nem terheli.


2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázat rögzítésre kerülnek.


2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.


2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált felhasználói fiókjukon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező felelősségét kizárja.


2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.


3.A Játék időtartama

2020. november 16 - december 18 között

A Játékban résztvevőknek követniük kell a MyActionCam Instagram rajongói oldalát, és a meghirdetett kép alá kommentben meg kell jelölnie 3 további ismerősét.


4.A Játék menete, nyertes pályázat, nyeremények


4.1 A játékosoknak az MyActionCam Instagram oldalát követnie kell, és a meghirdetett kép alá kommentben meg kell jelölnie 3 további ismerősét. 

 

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen minden hétvégén.

 

4.3. Nyeremények:


1 db DJI Osmo Action akciókamera


A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.


4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.


5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása


5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt megrendelést követően a Facebook / Instagram Rajongói oldalon posztban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos(ok) neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel Facebook üzenetben ha nem sikerül a megadott telefonos, vagy emailes elérhetőségen (”Értesítés”) vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.


A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolni.


Amennyiben a nyertes Játékos(ok) az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál(nak), úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult(ak), és a Szervező jogosult tartaléknyertes(eke)t kijelölni, és részére (részükre) a Nyereményt átadni.


5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


6. Adózás, költségek


A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.


7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok


7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:


7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;


7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza az eredményhirdetésére készített posztban;


7.1.3 a Játékos nevezését, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;


7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.


Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi.


7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 30 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

 


MyActionCam Magyarország Kft., szervező


2020.11.16.

Keresés